โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารปีก่ีศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 20 พฤษภา

Read more

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน พ.ร.บ. กฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ฯ

โครงการเสริมสร้างควา

Read more

โครงการเสริมสร้างศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิชาการและงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Southampton ประเทศมาเลเซีย

อาจารย์และนักศึกษา M

Read more

ประชุมกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มกราค

Read more

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

ประกาศการรับสมัครบุค

Read more