ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชากาจัดการ
กิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชากาจัดการ

นักศึกษาระดับปริญโทสาขาวิชาการจัดการนำเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
กิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ

นักศึกษาระดับปริญโทสาขาวิชาการจัดการนำเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ

โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารปีก่ีศึกษา 2566
กิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ

โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารปีก่ีศึกษา 2566

เตรียมความพร้อมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ

เตรียมความพร้อมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565