อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)

ดร.ศศิธร กกฝ้าย
Sasithorn Kokfai, Ph.D.

ผศ.ดร.อัญชลี โกกะนุช
Asst. Prof. Dr.Anchalee Kokanuch

ดร.ตะวันรอน สังยวน
Tawanron Sungyuan, Ph.D.