หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program in Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ  : บธ.ม. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม : Master of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ : M.B.A. (Management)

ปรัชญา

“ผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรอบรู้ศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นนักบริหาร
ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ เวลาเรียน จันทร์ – ศุกร์ เรียนแผน ก
(2) ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา 24 หน่วยกิต รวมเรียน 36 หน่วยกิต
ภาคพิเศษ เวลาเรียน เสาร์ – อาทิตย์ เรียนแผน ข
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการ
ค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา 30 หน่วยกิต รวมเรียน 36 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

                ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ำกว่า 2.50
ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตามข้อ 5.1 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องมีใบรับรองประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องได้รับการพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
                ผู้สมัครจะต้องผ่านการสัมภาษณ์หรือทดสอบศักยภาพตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน องค์การภาครัฐ องค์การในกำกับของรัฐและองค์การที่ไม่แสวงหากำไร
ผู้บริหารสถานประกอบการธุรกิจซื้อขายสินค้า ธุรกิจบริการและธุรกิจอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาธุรกิจประเภทต่างๆ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคปกติ ตลอดหลักสูตร แผน ก (2) xx,xxx บาท (ตามหน่วยกิต เฉลี่ยไม่เกิน 25,000 บาทต่อเทอม)
ภาคพิเศษ ตลอดหลักสูตร แผน ข xxx,xxx บาทบาท (ตามหน่วยกิต เฉลี่ยไม่เกิน 35,000 บาทต่อเทอม)

แผนการรับนักศึกษา

ภาคปกติ เวลาเรียน จันทร์ – ศุกร์ แผน ก (2)
ภาคพิเศษ เวลาเรียน เสาร์ – อาทิตย์ แผน ข